ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, μέλος της μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ενήλικο, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τους όρους του καταστατικού της. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται μετά από γραπτή αίτησή τους (δείτε εδώ). Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την έρευνα και τη διδασκαλία της μουσικολογίας και των επί μέρους επιστημονικών πεδίων της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός τακτικού μέλους αποτελεί η κατοχή διδακτορικού διπλώματος μουσικολογίας.

Ως πάρεδρα μέλη γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι μουσικολογίας και των επιμέρους επιστημονικών πεδίων της, έστω και αν δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα μουσικολογίας (για αιτήσεις, παρακαλούμε δείτε εδώ).

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη μουσικολογία ή/και στα επιμέρους επιστημονικά πεδία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πρόσωπα γενικής και διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο της μουσικολογίας ή της μουσικής.

Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα με προσόντα ανάλογα των επίτιμων μελών και τα οποία έχουν μόνιμη έδρα στο εξωτερικό.