ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Κεφάλαιο 1 – Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1

Ονομασία, Έδρα, Παραρτήματα

Ιδρύεται επιστημονικός Σύλλογος με την επωνυμία «Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

Για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίσει την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων, Γραφείων και Υπηρεσιών του Συλλόγου και σε άλλες, εκτός από την έδρα του, πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, αυτοτελώς ή σε συνεργασία και από κοινού με άλλες ομοειδείς Οργανώσεις, ή την συμμετοχή του στην σύσταση και στην λειτουργία Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ή άλλου παρόμοιου Οργανισμού.

Άρθρο 2

Σύνδεση με τη Διεθνή Μουσικολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, ευθύς μετά τη νομιμοποίησή της, την εκλογή Δ.Σ. και την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, ζητεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την αποδοχή της ως μέλους στην «Διεθνή Μουσικολογική Εταιρεία» (International Musicological Society – IMS), της οποίας και αποτελεί, μετά την αποδοχή της, το ελληνικό τμήμα.

Άρθρο 3

Σκοποί, Μέσα

1. Σκοποί της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας είναι:

α) Η θεραπεία της επιστήμης της Μουσικολογίας και η καλλιέργεια των επιμέρους κλάδων της.

β) Η ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μουσικολόγων, η συνεχής εξύψωση του επιστημονικού επιπέδου και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την μουσικολογική μελέτη, έρευνα, διάσωση παντός είδους συναφούς αρχειακού υλικού και η εξασφάλιση της διαφύλαξης και προσβασιμότητάς του, και όλα αυτά με έμφαση σε ό,τι αφορά την ελληνική μουσική.

γ) Η εμπέδωση και η κατοχύρωση του επιστημονικού-κοινωνικού ρόλου και της ιδιότητας του μουσικολόγου.

δ) Η επαγγελματική αναγνώριση της ιδιότητας του μουσικολόγου, η κατοχύρωση του επαγγέλματός του και η προάσπιση των επαγγελματικών του συμφερόντων.

ε) Η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του μουσικολόγου.

2. Τα μέσα για την επίτευξη των ως άνω σκοπών είναι τα εξής:

α) Η ενίσχυση και η οργάνωση της μουσικολογικής έρευνας, της μελέτης και της διδασκαλίας της μουσικολογίας στην Ελλάδα.

β) Η συμμετοχή και η συνεργασία στις διεθνείς δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της IMS.

γ) Η έκδοση Δελτίου της Εταιρείας για την ενημέρωση των μελών της και άλλων ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ) Η οργάνωση τακτικών συνεδρίων και συμποσίων μουσικολογικού ενδιαφέροντος και άλλων σχετικών επιστημονικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων.

ε) Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού, συλλογικών τόμων και άλλων επιστημονικού περιεχομένου εντύπων και βιβλίων.

στ) Οποιοδήποτε άλλο μέσο εξυπηρετεί την προώθηση των στόχων της Εταιρείας.

 

Κεφάλαιο 2 – Μέλη

 

Άρθρο 4

Μέλη

1. Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ενήλικο, έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχεται τους όρους του καταστατικού αυτού.

2. Τα μέλη διακρίνονται σε:

α) τακτικά,

β) πάρεδρα,

γ) αντεπιστέλλοντα,

δ) επίτιμα.

3. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται μετά από γραπτή αίτησή τους. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την έρευνα και τη διδασκαλία της μουσικολογίας και των επί μέρους επιστημονικών πεδίων της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός τακτικού μέλους αποτελεί η κατοχή διδακτορικού διπλώματος μουσικολογίας.

4. Η εγγραφή ενός νέου μέλους εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο τακτικών μελών.

5. Οι ιδρυτές του Συλλόγου είναι τακτικά μέλη της.

6. Ως τακτικά μέλη γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί και μη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μετά από αίτησή τους ή μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από πρόταση πέντε τουλάχιστον τακτικών μελών, όσοι τεκμηριώνουν σταθερή και σοβαρή ενασχόληση με την μουσικολογία και έχουν να επιδείξουν ικανό αριθμό μουσικολογικών επιστημονικών δημοσιευμάτων. Η αποδοχή ως τακτικών μελών υποψηφίων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή απαιτεί έγκριση από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3.

7. Ως πάρεδρα μέλη γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι μουσικολογίας και των επιμέρους επιστημονικών πεδίων της, έστω και αν δεν πληρούν τους όρους της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

8. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη μουσικολογία ή/και στα επιμέρους επιστημονικά πεδία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και πρόσωπα γενικής και διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο της μουσικολογίας ή της μουσικής. Η ανακήρυξη επίτιμου μέλους πραγματοποιείται μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη και τεκμηριωμένη εισήγηση τουλάχιστον πέντε τακτικών μελών προς τη Γενική Συνέλευση, και αποφασίζεται από αυτήν με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρευρισκομένων μελών. Ο αριθμός των επιτίμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τακτικών μελών του Συλλόγου.

9. Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα με ανάλογα προσόντα όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου και έχουν μόνιμη έδρα στο εξωτερικό. Η ανακήρυξη των αντεπιστελλόντων μελών γίνεται όπως και των επιτίμων (βλ. ανωτέρω, παράγραφο 8).

10. Για κάθε μία εκ των παραπάνω κατηγοριών Μελών τηρείται από τον Σύλλογο, με μηχανογραφικά, αν είναι δυνατόν, μέσα, ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει Μητρώο των Μελών. Σ’ αυτό εμφαίνονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το επάγγελμα του κάθε Μέλους, η διεύθυνση κατοικίας του, στοιχεία επικοινωνίας, η ημερομηνία της εγγραφής ή τυχόν διαγραφής, ως και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνει χρήσιμα το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει με αποφάσεις του.

Άρθρο 5

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου (εφόσον έχουν εμπρόθεσμα εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο) έχουν ίσα δικαιώματα. Όταν καλούνται, μετέχουν των συγκεντρώσεων και των λοιπών εκδηλώσεων του Συλλόγου και γενικά απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα από τη δράση του. Τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και έχουν ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

2. Τα πάρεδρα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών και δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, όχι όμως δικαίωμα ψήφου. Επίσης δεν έχουν ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

3. Τα Επίτιμα και τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών και δικαίωμα λόγου και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου. Δεν έχουν ενεργητικό και παθητικό εκλογικό δικαίωμα κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής.

4. Τα Μέλη έχουν την υποχρέωση:

α) να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως·

β) να καταβάλλουν κανονικά (εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους) τις προβλεπόμενες από το σχετικό άρθρο του Καταστατικού συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους από το χρόνο της εισδοχής τους ως Μελών. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται τα Επίτιμα και τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη·

γ) να μετέχουν τακτικά, στο μέτρο του δυνατού, στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και στα συνέδρια και τις λοιπές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Σύλλογο.

5. Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σύλλογο σε οποιονδήποτε χρόνο και αφού έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς αυτόν.

6. Μέλη, τα οποία καθυστερούν την καταβολή στο Ταμείο του Συλλόγου της συνδρομής, που κάθε φορά ορίζεται, καθώς και τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους, δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, ούτε να εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες του μέσα στα πλαίσια των υπό του άρθρου 3 του παρόντος καθοριζομένων σκοπών του, ούτε και να απολαμβάνουν των υπό του άρθρου αυτού οριζομένων δικαιωμάτων.

Άρθρο 6

Διαγραφή Μελών

1. Ένα μέλος διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά:

α) ύστερα από γραπτή αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου·

β) αν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο ένα έτος μετά την ειδοποίηση για την οφειλή του·

γ) όταν αντιτίθεται συστηματικά και έμπρακτα στους σκοπούς του Συλλόγου παραβλάπτοντας το κύρος, το γόητρο και τα συμφέροντά του.

2. Η διαγραφή ενός μέλους αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της παραγράφου 1γ του άρθρου αυτού δίνεται στο μέλος που ενδεχομένως θα διαγραφεί η δυνατότητα να υποστηρίξει γραπτά ή προφορικά τη θέση του στη Γενική Συνέλευση, και ειδοποιείται εγγράφως προς τούτο από το Δ.Σ.

3. Όσοι παύουν να είναι Μέλη είναι υπεύθυνοι απέναντι στο Σύλλογο για το τμήμα, που αναλογεί σ’ αυτούς, όλων των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από το Σύλλογο κατά το χρονικό διάστημα που ήταν ακόμη Μέλη.

Άρθρο 7

Επανεγγραφή Μελών

1. Τα Μέλη που έχουν διαγραφεί προσωρινά επανεγγράφονται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της διαγραφής τους που έχει ορισθεί.

2. Τα Μέλη που έχουν διαγραφεί οριστικά για άρνηση ή καθυστέρηση εκπληρώσεως των οικονομικών και των λοιπών εν γένει υποχρεώσεών τους προς τον Σύλλογο επανεγγράφονται, έπειτα από υποβολή σχετικής έγγραφης αιτήσεώς τους και έπειτα από ολοσχερή καταβολή όλων των οφειλομένων ποσών, καθώς και προσαύξησης, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το ήμισυ της συνολικής οφειλής τους.

3. Τα Μέλη που έχουν οριστικά διαγραφεί για άλλη αιτία είναι δυνατόν να επανεγγράφονται, έπειτα από αίτησή τους, με απόφαση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνελεύσεως από την υποβολή της αιτήσεώς τους.

 

Κεφάλαιο 3 – Διοίκηση

 

Άρθρο 8

Όργανα Διοίκησης

Ο Σύλλογος έχει τα ακόλουθα διοικητικά όργανα:

1) τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)·

2) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση – Συγκρότηση

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του, δεσμεύουν όλα τα Μέλη του Συλλόγου, έστω και αν αυτά απουσιάζουν ή αν κάποια από αυτά διαφώνησαν κατά τη λήψη των αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα Μέλη του Συλλόγου που έχουν εμπρόθεσμα εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο, που απορρέουν από το Καταστατικό, εφ’ όσον υποχρεούνται προς αυτό.

Άρθρο 10

Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα ανακαλεί ή να τα παύει.

2. Ιδιαίτερα στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκει:

α) η έγκριση της εγγραφής και διαγραφής μελών·

β) ο καθορισμός του ύψους της συνδρομής·

γ) η τροποποίηση του καταστατικού·

δ) η εκλογή των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Ελεγκτών·

ε) η έγκριση του Απολογισμού εσόδων και εξόδων του λήξαντος έτους, των Εκθέσεων πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας Εκθέσεως των Ελεγκτών·

στ) η έγκριση του Προϋπολογισμού κατά το αρξάμενο έτος εσόδων και εξόδων του Συλλόγου και των παρ’ αυτού συνεστημένων Ιδρυμάτων, των οποίων ο Σύλλογος έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλλει τις λειτουργικές δαπάνες τους·

ζ) η ανάκληση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, και των Ελεγκτών·

η) η απονομή του τίτλου του Επιτίμου Προέδρου του Συλλόγου·

θ) η τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Συλλόγου· και

ι) η λήψη αποφάσεως για εκουσία διάλυση του Συλλόγου και θέση αυτού σε εκκαθάριση, καθώς και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, μετά το τέλος της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11

Γενική Συνέλευση – Λειτουργία

1. Σύγκληση: Η Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών του Συλλόγου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) τακτικώς μία φορά το χρόνο και μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου για να ακροασθεί τη Διοίκηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να εκθέσει τα, κατά τη διάρκεια του χρόνου που έληξε, πεπραγμένα της και να υποβάλει για έγκριση τον Απολογισμό του χρόνου που πέρασε και τον Προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου·

β) εκτάκτως, όσες φορές κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσει τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα εικοστό, τουλάχιστον, από τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου, που έχουν εμπρόθεσμα εκπληρώσει τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο, με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

2. Πρόσκληση: Τα Μέλη προσκαλούνται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις με έγγραφη πρόσκληση, που αποστέλλεται σ’ αυτά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια: α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, β) τα θέματα που θα συζητηθούν, γ) αν η Συνέλευση που καλείται είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, καθώς και το ποσοστό του συνολικού αριθμού των Μελών που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία, όπως ορίζεται από την παράγραφο 4 τού παρόντος άρθρου.

3. Ημερησία Διάταξη: Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση της συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη συνεδρίαση από το ένα εικοστό τουλάχιστον των τακτικών Μελών, η ημερησία διάταξη δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει άλλα θέματα εκτός από εκείνα που αναγράφονται στο έγγραφο εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν να αποφασίσει έγκυρα για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξή της.

4. Απαρτία: α) Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και όσων συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. β) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών, καλείται νέα Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, με έγγραφη πρόσκληση που αποστέλλεται πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από αυτή τη Γενική Συνέλευση. Κατ’ αυτή τη δεύτερη Γενική Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και όσων συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. γ) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση, τότε καλείται και τρίτη, με την ίδια διαδικασία και μέσα στις ίδιες προθεσμίες. Κατά την τρίτη Γενική Συνέλευση απαρτία υπάρχει, εφόσον παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και όσων συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. δ) Εξαιρετικώς για την περίπτωση τροποποιήσεως του Καταστατικού ή αποδοχής κληροδοσιών και δωρεών ή αποφάσεως περί διαλύσεως του Συλλόγου, απαιτείται πάντοτε να είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και όσων συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

5. Διαδικασία: Όταν αρχίσει από τον Πρόεδρο η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και αφού διαπιστωθεί η απαρτία και γίνει έλεγχος για την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και, όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της. Ευθύς μόλις αρχίσουν οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως, ο Πρόεδρος καλεί τους παρισταμένους εκπροσώπους των τακτικών Μελών να αναδείξουν με ανάταση της χειρός τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και τρεις Εφόρους για να συγκροτηθεί η Εφορευτική Επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να εκλεγεί και ο Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως, μαζί με τους άλλους δύο.

6. Τρόπος λήψεως των αποφάσεων: α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι έγκυρες, εφόσον λαμβάνονται με ανάταση των χειρών ή με ονομαστική κλήση, ουδέποτε όμως δια βοής. β) Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση, η οποία αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε ένωση, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε έγκριση λογοδοσίας και γενικά σε προσωπικά ζητήματα, είναι άκυρη, αν δεν διεξάγεται κατά μυστικό (με ψηφοδέλτια) τρόπο.

7. Απαιτουμένη πλειοψηφία: α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών, επιτίμων ή αντεπιστελλόντων Μελών, που είναι παρόντα (και μέσω τηλεδιάσκεψης) και έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση είναι δυνατόν να ληφθεί και χωρίς Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών, αν όλα τα τακτικά Μέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους για μια πρόταση. β) Κατ’ εξαίρεση, για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου απαιτείται πλειοψηφία από τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων (και μέσω τηλεδιάσκεψης). Σε κάθε άλλη περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εάν για την απαρτία Γενικής Συνελεύσεως αρκεί να είναι παρόντα μέχρι και το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παρίσταται σ’ αυτή (και μέσω τηλεδιάσκεψης) μόνον ο ελάχιστος αριθμός τους, οι αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τους παρόντες.

8. Ακυρότητα αποφάσεων: α) Απόφαση Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσεται άκυρη, όπως ορίζεται στο επόμενο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, αν συμμετείχαν στην ψηφοφορία πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. β) Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκειται στο νόμο ή στο Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη, έπειτα από αίτηση τακτικών Μελών, που αποτελούν, τουλάχιστον, το ένα εικοστό του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αίτηση ακυρότητας υποβάλλεται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Γενικής Συνελεύσεως, στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας του Συλλόγου. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι δυνατόν να εκκληθεί (να γίνει έλεγχος ορθότητος της διατύπωσης) στο Πολυμελές Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοσή της.

9. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται, με μηχανογραφικά, αν είναι δυνατόν, μέσα, στο τηρούμενο, για το σκοπό αυτό, Βιβλίο, που έχει αριθμηθεί και έχει νόμιμα θεωρηθεί πριν από τη χρήση του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως.

10. Ειδικές πλειοψηφίες: Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών (και μέσω τηλεδιάσκεψης).

11. Κάθε μέλος μπορεί να παραχωρήσει με γραπτή εξουσιοδότηση το δικαίωμα ψήφου του για τη Γ.Σ. σε ένα άλλο μέλος. Κάθε μέλος μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση ενός μόνο μέλους.

Άρθρο 12

Εκλογές

1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους διενεργούνται εκλογές, μέσω κάλπης και με δυνατότητα επιστολικής είτε ηλεκτρονικής ψήφου, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και τυχόν αντιπροσώπων σε ανώτερα όργανα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την Γ.Σ., καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία ψηφοφορίας με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο.

Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των εκλογών, πριν από την ψηφοφορία.

2. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τυχόν αντιπροσώπου σε ανώτερο όργανο που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι, υποβάλλουν γραπτές αιτήσεις προς το Δ.Σ. τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις αιτήσεις και αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων τουλάχιστον 25 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στα γραφεία του Συλλόγου και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στην αίθουσα συνεδριάσεως της Γ.Σ. Ενστάσεις κατά της απόρριψης ή αποδοχής υποψηφιοτήτων εξετάζονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων, η Γ.Σ. εξαντλεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αναβάλλει το θέμα των εκλογών σε τακτή ημερομηνία, προκειμένου να βρεθούν υποψήφιοι.

Αν και πάλι δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, τότε προκαλείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο.

3. Για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων μεριμνά το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται ταχυδρομικώς για την διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Αντιστοίχως λαμβάνεται μέριμνα για τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

4. Θεωρούνται ότι έχουν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τα υπόλοιπα όργανα κατά απόκλιση από την αρχή της απόλυτης πλειοψηφίας, αυτοί που συγκέντρωσαν τη σχετική πλειοψηφία και μάλιστα κατά σειρά του αριθμού των ψήφων που πήρε ο καθένας απ’ αυτούς. Τα μη εκλεγέντα μέλη κατατάσσονται κατά σειρά ψήφων ως αναπληρωματικά μέλη, εκτός αυτών που δεν έλαβαν ψήφο.

5. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο επιτρέπονται μέχρι 3 σταυροί για το Δ.Σ. και μέχρι 2 σταυροί για την Ε.Ε. Για την εκλογή αντιπροσώπων επιτρέπεται αριθμός σταυρών ίσος με το 1/2 των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Ο αριθμός λαμβάνεται σε ακέραιη μονάδα χωρίς να υπολογίζονται τα κλάσματα.

Άρθρο 13

Εφορευτική επιτροπή

1. Εφορευτική Επιτροπή: α) Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει, ώστε οι αρχαιρεσίες ή οι εκλογές να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το Μητρώο των τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. β) Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ή εκλογών και του αποτελέσματος αυτών η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των τακτικών Μελών που εψήφισαν, τα ευρεθέντα ψηφοδέλτια και ο αριθμός ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το Πρακτικό αυτό, αφού υπογραφεί από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στη Διοίκηση του Συλλόγου. γ) Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του Συλλόγου σε κάθε τακτικό Μέλος, εντός τριών ημερών από την υποβολή της σχετικής για το σκοπό αυτό αιτήσεώς του.

2. Ανακήρυξη υποψηφίων: α) Όσοι επιθυμούν, από εκείνους που δικαιούνται, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού, να εκλεγούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Ελεγκτές, πρέπει να υποβάλλουν τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τις αρχαιρεσίες σχετική αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και τους ανακηρύσσει. β) Είναι, όμως, δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακηρύσσει υποψήφιους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση, εφ’ όσον, κατά τη κρίση του, μπορούν να προσφέρουν για την ευόδωση τού σκοπού του Συλλόγου θετικές υπηρεσίες, εφ’ όσον αποδέχονται την ανακήρυξή τους, και οι οποίοι δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ένα τρίτο τού συνολικού αριθμού των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει τους υποψηφίους τουλάχιστον 25 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 14

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και από τρεις Συμβούλους. Η θητεία του ορίζεται τριετής. Οι μη εκλεγόμενοι υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., καλούμενα κατά τη σειρά επιτυχίας τους, εφ’ όσον κενούται θέση τακτικού μέλους.

2. Αρμοδιότητες: Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν δεσμεύεται από αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά στη διοίκηση του Συλλόγου και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και γενικώς να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών του, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που, είτε από το νόμο, είτε από το παρόν Καταστατικό, έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση των τακτικών Μελών του Συλλόγου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) μεριμνά για την ακριβή εκτέλεση των διατάξεων των νόμων και του Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, β) προπαρασκευάζει τα θέματα, που πρόκειται να εισαχθούν στις Γενικές Συνελεύσεις και ετοιμάζει εισηγήσεις γι’ αυτά, γ) ενεργεί, με όποιο νόμιμο τρόπο και με όποια νόμιμα μέσα κρίνει σκοπιμότερο, για κάθε αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε Μέλος, δ) αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, την ανακήρυξη των Επίτιμων Μελών και την εγγραφή ή την διαγραφή των Μελών του Συλλόγου, ε) καθορίζει τις συνδρομές των Μελών, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 2 τού άρθρου 18 του παρόντος Καταστατικού, στ) καθορίζει τον αριθμό των Μελών που δικαιούνται ψήφου, έχοντας το δικαίωμα να συμπεριλάβει σ’ αυτόν και τα Μέλη που έχουν υποβάλλει δήλωση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, εφόσον καταβάλλουν 25, το αργότερο, ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως τη συνδρομή τους και του τρέχοντος έτους, ή έχουν καταβάλει τη συνδρομή, που οφείλουν, του προηγουμένου, τουλάχιστον, της Γενικής Συνελεύσεως έτους και εφόσον (και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις) δεν έχουν καμιά άλλη οφειλή προς τον Σύλλογο, ζ) καθορίζει τα στοιχεία, που πρέπει να υποβάλλουν στον Σύλλογο, στην αρχή κάθε έτους, τα Μέλη για την ενημέρωση του Μητρώου, η) συντάσσει τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Συλλόγου, τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, θ) συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση την ετησία Έκθεση περί των πεπραγμένων του Συλλόγου, ι) ορίζει τους αντιπροσώπους του Συλλόγου στις Κρατικές Επιτροπές, Συμβούλια κλπ., ια) καταρτίζει το οργανωτικό διάγραμμα των Υπηρεσιών του Συλλόγου, ως και τις Επιτροπές από Μέλη του ή από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από αντιπροσώπους Μελών του Συλλόγου ή από δημοσίους υπαλλήλους ή από άλλα πρόσωπα, και καθορίζει την αποζημίωσή τους για τη μελέτη ζητημάτων, που ανάγονται στους σκοπούς του Συλλόγου, ιβ) διορίζει και απολύει εκείνους που παρέχουν εξαρτημένη (υπαλλήλους κλπ.) ή μη εξαρτημένη εργασία στο Σύλλογο και καθορίζει τις αμοιβές τους και γενικά τις αποδοχές τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί των εργασιακών σχέσεων, ιγ) ασκεί τον προσήκοντα έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Συλλόγου, ιδ) γενικά, διοικεί και διαχειρίζεται τον Σύλλογο και έχει όλες τις αρμοδιότητες που από άλλες διατάξεις του Καταστατικού ή του νόμου παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Συνεδριάσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και εκτάκτως όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος ότι είναι αναγκαίο ή ζητηθεί εγγράφως από δύο, τουλάχιστον, μέλη του, που θα πρέπει απαραιτήτως να γράφουν στην αίτησή τους και τα θέματα που προτείνουν να συζητηθούν, σε κάθε δε περίπτωση, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα (ακόμη και μέσω τηλεδιάσκεψης) τέσσερα, τουλάχιστον, από τα μέλη του, από τα οποία το ένα μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του, που παρίσταται αυτοπροσώπως.

4. Λήψη αποφάσεων: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Πρακτικά: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται με μηχανογραφικά, αν είναι δυνατόν, ή ηλεκτρονικά μέσα στο Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του, που είναι αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, προτού χρησιμοποιηθεί, υπογράφονται δε από όλους όσοι είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Η γνώμη εκείνων που μειοψηφούν καταχωρείται στα πρακτικά μόνον εφόσον ζητηθεί από αυτούς η καταχώρησή της.

6. Αναπλήρωση: Σε περίπτωση, που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναλάβει δημόσιο αξίωμα και είναι αδύνατο να παρίσταται κανονικά στις συνεδριάσεις του, είναι δυνατό να ζητήσει την προσωρινή αναπλήρωσή του ή την μόνιμη αντικατάστασή του από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους προς το Σύλλογο. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να τους καταβληθούν οδοιπορικά ή άλλα έξοδα που δαπάνησαν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Συλλόγου, ύστερα από αίτηση τους και προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.

8. Εκπτώσεις: Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: α) εκείνος που στερήθηκε, έπειτα από αμετάκλητη καταδίκη, τα πολιτικά δικαιώματά του, β) εκείνος που καταδικάσθηκε αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται από το νόμο και συνεπάγονται αυτοδίκαιη έκπτωση, εκτός αν αποκατασταθεί, καθώς και εκείνος που καταδικάσθηκε αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται από το νόμο και συνεπάγονται αυτή την έκπτωση εφ’ όρου ζωής, γ) εκείνος που εκλέχθηκε μέλος της Διοικήσεως του Συλλόγου ως εκπρόσωπος τακτικού Μέλους του Συλλόγου, από τότε που αυτό το Μέλος διαγράφηκε από το Μητρώο των τακτικών Μελών του Συλλόγου, και δ) εκείνο το μέλος το οποίο απώλεσε την ισότητα αυτή ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ.

9. Παραίτηση: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την ιδιότητά του, με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. Εκείνος που παραιτείται, παύει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη ημέρα από εκείνη που η παραπάνω δήλωσή του θα περιέλθει στο Σύλλογο.

10. Έλλειψη προσώπων για τη Διοίκηση: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, έχει δε εξαντληθεί και ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών που προβλέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον είναι αρκετά για να συγκροτηθεί απαρτία, εκλέγουν αντικαταστάτη του ή αντικαταστάτες τους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ελλείποντος, η εκλογή δε αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση. Όταν διανύεται το τελευταίο έτος της θητείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νόμιμα με τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον αυτά αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας. Σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση μπορεί να γίνει ανάθεση των καθηκόντων του Προέδρου ή του Ταμία ή του Γενικού Γραμματέα, όταν υπάρχει έλλειψή τους, στους απομείναντες Συμβούλους ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται, όμως η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων αυτών.

11. Παρουσία άλλων προσώπων: Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο, να είναι παρόντα (χωρίς ψήφο) και άλλα (εκτός από εκείνα που το αποτελούν) πρόσωπα, προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί θέματος της ημερησίας διατάξεως ή επί άλλου θέματος το οποίο εκείνα προτείνουν, εφόσον έχουν ενημερώσει εγκαίρως το Δ.Σ. επί της προτάσεώς τους αυτής.

Άρθρο 15

Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος, πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου που έχουν αποφασιστική σημασία, καθώς και όλα τα έγγραφα με τα οποία ο Σύλλογος αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων, και εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και παντός δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους.

2. Ο Αντιπρόεδρος έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τον Πρόεδρο και τα ασκεί μόνο όταν αυτός απουσιάζει εκτός της έδρας του Συλλόγου ή έχει κάποιο κώλυμα. Ειδικότερα, όμως, σε Επιτροπές που έχουν σχέση με Δημόσιες Υπηρεσίες, σε Συμβούλια Οργανισμών ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ή σε άλλα συλλογικά όργανα διοικήσεως (στα οποία σύμφωνα με νόμο, διάταγμα, Υπουργική απόφαση ή οποιαδήποτε διοικητική πράξη προβλέπεται η προσωπική συμμετοχή του Προέδρου) είναι δυνατόν να τον αναπληρώσουν (εκτός από τον Αντιπρόεδρο) και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και πρόσωπα από την Υπηρεσία του Συλλόγου ή και εκτός από αυτή, τα οποία ορίζονται γι’ αυτό το σκοπό (με τους αναπληρωτές τους) από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου κατά το χειρισμό οποιωνδήποτε θεμάτων που ενδιαφέρουν το Σύλλογο καθώς και η υπογραφή εγγράφων της τρεχούσης αλληλογραφίας σε πρόσωπα από την Υπηρεσία του Συλλόγου.

3. Επίτιμος Πρόεδρος. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είναι δυνατόν να απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Συλλόγου σε προσωπικότητες λόγω των εξαίρετων υπηρεσιών τους προς τον Σύλλογο. Ο Επίτιμος Πρόεδρος μετέχει στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 16

Γενικός Γραμματέας

1. Αρμοδιότητες: Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται στα γραφεία του Συλλόγου, έχοντας υπό τις άμεσες εντολές του όλο το προσωπικό του Συλλόγου. Καθορίζει την εργασία του καθενός από το προσωπικό, εποπτεύει και επιμελείται τη διενέργεια της εσωτερικής διοικητικής υπηρεσίας του Συλλόγου, φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει ή συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου και μεριμνά για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, καθώς και για την έγκαιρη και νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Ο Γενικός Γραμματέας, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, βοηθείται από το Διευθυντή των Γραφείων, ο οποίος διορίζεται με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και καθορίζει τις αποδοχές του και παύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, τα οποία απευθύνονται προς τρίτους, πρέπει να περιέχουν: α) την επωνυμία και το έμβλημα του Συλλόγου, β) την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του και γ) τον αριθμό εγγραφής στο βιβλίο επαγγελματικών σωματείων.

4. Αναπλήρωση: Τον Γενικό Γραμματέα (όταν απουσιάζει ή κωλύεται) αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ένα μέλος του Δ.Σ. με απόφασή του.

5. Βιβλία: Από τον Σύλλογο τηρούνται, με μηχανογραφικά, αν είναι δυνατόν, ή ηλεκτρονικά μέσα, υποχρεωτικά και τα εξής βιβλία, που είναι αριθμημένα και νομίμως θεωρημένα, προτού χρησιμοποιηθούν, από τον Πρόεδρο του Συλλόγου: α) Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των τακτικών Μελών, και β) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Ταμίας

1. Αρμοδιότητες: Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων του Ταμείου στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, σύμφωνα με το νόμο, τα οποία είναι δυνατόν να αναλάβει έπειτα από έγγραφη εντολή του Προέδρου, ή για την τοποθέτησή τους σε ομόλογα, κατά προτίμηση κρατικά, έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Συλλόγου, προβαίνει στις εισπράξεις και τις πληρωμές, τις οποίες είναι δυνατόν να αναθέτει (με έγγραφη εντολή του) και σε αρμόδιους υπαλλήλους του Συλλόγου ή άλλα εντεταλμένα πρόσωπα και συνυπογράφει συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό του Συλλόγου ως εκδότου, αποδέκτου ή οπισθογράφου, τα οποία δεσμεύουν και υποχρεώνουν το Σύλλογο, εφόσον έχουν υπογραφεί και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο Ταμίας μπορεί να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στον λογαριασμό της Εταιρείας. Ο Ταμίας φροντίζει να τακτοποιεί όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μέσα από τον λογαριασμό της εταιρείας είτε ηλεκτρονικά είτε με επιταγές ώστε να αποτυπώνονται και ταμειακά. Την εικόνα των συναλλαγών μπορεί να έχει οποτεδήποτε ο ταμίας μέσα από το e-banking και παράλληλα να έχει στη διάθεσή του ένα ποσό που θα καθορίζεται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο ως πάγια προκαταβολή για τις μικροδαπάνες.

2. Αναπλήρωση: Τον Ταμία (όταν απουσιάζει ή κωλύεται) αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ένα μέλος του Δ.Σ., με απόφασή του.

3. Βιβλία Ταμείου: Ο Ταμίας τηρεί με μηχανογραφικά, αν είναι δυνατόν, μέσα και με προσωπική του ευθύνη (εκτός από άλλα βοηθητικά) και τα εξής βιβλία, που είναι αριθμημένα και νόμιμα θεωρημένα, προτού χρησιμοποιηθούν, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου: α) Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών, στο οποίο καταχωρίζονται με τάξη, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. Ειδικώς τα γραμμάτια εισπράξεως και πληρωμών, προτού χρησιμοποιηθούν, αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, που προβλέπει το άρθρο 20 του παρόντος. β) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο εμφαίνεται με λεπτομέρεια όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

4. Κάθε Μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα, έπειτα από έγγραφη αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των παραπάνω βιβλίων, εφόσον έχει εμπρόθεσμα εκπληρώσει όλες τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο.

 

Κεφάλαιο 4 – Οικονομικά θέματα

 

Άρθρο 18

Πόροι του Συλλόγου

1. Πόροι: Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους. Τακτικοί πόροι είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές των Μελών του και τα έσοδα από την περιουσία τού Συλλόγου (τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις, μισθώματα κ.ά.) και γενικώς κάθε έσοδο που ορίζεται από το Δ.Σ. και επιβάλλεται σε όλα ή σε ορισμένα, κατά περίπτωση, Μέλη του Συλλόγου. Έκτακτοι πόροι είναι οι δωρεές, οι έκτακτες εισφορές μελών ή τρίτων προσώπων, οι κληρονομίες και κληροδοσίες, οι οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις εκ μέρους κρατικών και ιδιωτικών φορέων ή οργανισμών, όπως και γενικά κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

2. Ύψος εισφοράς και συνδρομής: Το ύψος της συνδρομής των Μελών, για κάθε ημερολογιακό έτος, ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι τόσο, ώστε να καλύπτει εκτός από τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου και τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην IΜS. β) Έκτακτες υποχρεωτικές εισφορές, που βαρύνουν τα μέλη, αποφασίζονται μόνον από τη Γενική Συνέλευση.

3. Χρόνος καταβολής συνδρομής: α) Κάθε Μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής κατά την υποβολή της προς τούτο αιτήσεώς του και τη συνδρομή του προς το Σύλλογο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε μιας χρήσεως. β) Το έτος λογίζεται ενιαίο, ανεξάρτητα από το χρόνο εισδοχής του Μέλους ή από το χρόνο διαγραφής ή παραίτησής του. γ) Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν το πλήρες ποσό της συνδρομής που ορίζεται για την ίδρυση του Συλλόγου στο ποσό των 50 ευρώ. Τα πάρεδρα μέλη καταβάλλουν το ήμισυ της συνδρομής των τακτικών. Τα επίτιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ή άλλη επιβαλλόμενη οικονομική επιβάρυνση.

Άρθρο 19

Οικονομική διαχείριση

1. Οικονομικό Έτος: Το οικονομικό έτος του Συλλόγου αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Ο Σύλλογος τηρεί στις τράπεζες έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα ευρώ. Το ποσό αυτό είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κληροδοσίες – Δωρεές – Κληρονομίες: α) Κληρονομίες που αφήνονται στο Σύλλογο γίνονται δεκτές με ωφέλεια απογραφής. β) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου, για τις οποίες έχουν τεθεί από το διαθέτη ή το δωρητή ειδικοί όροι, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον Προϋπολογισμό του, οι πρόσοδοι δε που ενδεχόμενα προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής. γ) Οι δωρεές προς το Σύλλογο γίνονται πάντοτε επώνυμα. Εφ’ όσον, όμως, ο δωρητής το επιθυμεί, η δωρεά του είναι μη ανακοινώσιμη.

Άρθρο 20

Ελεγκτές

1. Ελεγκτές: Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου, που αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και στις πηγές τους, καθώς και στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, διενεργείται κάθε χρόνο από δύο Ελεγκτές. Οι Ελεγκτές αυτοί, μαζί με δύο αναπληρωματικούς, εκλέγονται από την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, χωριστά από τα μέλη της Διοικήσεως, και από εκείνους που έχουν τα καθοριζόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού δικαιώματα.

2. Έλεγχος: Οι Ελεγκτές, για την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας και γενικά του αρχείου του Συλλόγου.

3. Έκθεση Ελεγκτών: Οι Ελεγκτές υποβάλλουν κάθε χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου έγγραφη έκθεση περί της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συλλόγου για το προηγούμενο οικονομικό έτος, η οποία αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και στις πηγές τους. Η Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν να αποφασίσει έγκυρα για τον ετήσιο απολογισμό της Διοικήσεως του Συλλόγου χωρίς να ανακοινωθεί σε αυτήν η έκθεση των Ελεγκτών.

Άρθρο 21

Διάλυση και εκκαθάριση

1. Εκούσια Διάλυση: Ο Σύλλογος είναι δυνατόν να διαλυθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών Μελών του, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας εξαιρετικές διατάξεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 11 του παρόντος. Αντίγραφο της αποφάσεως αυτής υποβάλλεται, με φροντίδα του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, μέσα σε ένα μήνα από τότε που λήφθηκε, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για να ενημερωθεί ο σχετικός φάκελος, που τηρείται σ’ αυτό. Η διάλυση επέρχεται από την εγγραφή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

2. Εκκαθάριση και Εκκαθαριστές: Ο Σύλλογος, όταν διαλυθεί, αυτοδίκαια ευρίσκεται υπό εκκαθάριση, λογίζεται δε ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, μέχρις ότου τελειώσουν οι εργασίες της. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν τη διοίκηση του Συλλόγου κατά το χρόνο της επέλευσης της διάλυσης, τα οποία ενεργούν κατά πλειοψηφία, εκτός αν διαφορετικά ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, οπότε διενεργείται με έναν εκκαθαριστή ή περισσότερους, οι οποίοι διορίζονται από αυτή με την απόφασή της για τη διάλυση του Συλλόγου. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μετά το τέλος του έργου τους να συντάξουν Έκθεση περί των ενεργειών τους για την εκκαθάριση της περιουσίας του Συλλόγου ως και των αποτελεσμάτων της εκκαθαρίσεως.

3. Την προαναφερόμενη έκθεση υποβάλλουν οι εκκαθαριστές στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μαζί με την απόφαση διαλύσεως του Συλλόγου.

4. Διάρκεια εκκαθαρίσεως: Η διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το έτος, εκτός εάν το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (κατά την εκουσία δικαιοδοσία) επιτρέψει την παράταση της εκκαθάρισης για ένα ακόμη τρίμηνο.

5. Τύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση: α) Το μετά την εκκαθάριση ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του Συλλόγου που διαλύθηκε περιέρχεται (με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) σε άλλο Σύλλογο, Σωματείο, Ίδρυμα ή Ινστιτούτο των αυτών ή παρεμφερών σκοπών, τους οποίους έχει ο Σύλλογος. β) Όσες φορές με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά έχει εγκαταλειφθεί στο Σύλλογο περιουσία, για να εξυπηρετηθούν από τις προσόδους της οι σκοποί του Συλλόγου, η περιουσία του αυτή (εφόσον στην πράξη περί διαθέσεώς της δεν ορίζεται διαφορετικά) στην περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου διατίθεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (κατά την εκουσία δικαιοδοσία) για την εξυπηρέτηση παρεμφερών σκοπών.

 

Κεφάλαιο 5 – Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 22

Εσωτερικοί κανονισμοί

1. Με Κανονισμούς, που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, είναι δυνατό να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου.

2. Η ισχύς των Κανονισμών αυτών αρχίζει από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση ή από τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το νόμο και από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να συνιστώνται κάθε φορά, καθορίζοντας το αντικείμενό τους, τη σύνθεσή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους: α) Συμβουλευτικά Όργανα, β) Συντονιστικά Συμβούλια, γ) Επιτροπές και δ) Ομάδες Εργασίας και να καταργούνται αυτά.

Άρθρο 23

Ερευνητικές ομάδες – Όροι λειτουργίας

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας μπορούν να συστήνονται και να λειτουργούν ερευνητικές ομάδες κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.

α) Μία ερευνητική ομάδα αποτελείται από μέλη της Εταιρείας, τα οποία ειδικεύονται σε κάποιο επιστημονικό πεδίο ή συγκεκριμένη θεματική και επιδιώκουν την προαγωγή και την ανάδειξή του μέσω της συνεργασίας τους. Το ερευνητικό αντικείμενο μίας τέτοιας ομάδας αντικατοπτρίζεται στον ιδιαίτερο τίτλο της.

β) Οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας δύναται να προτείνει ως συντονιστής την σύσταση μίας ερευνητικής ομάδας, υποβάλλοντας γραπτώς τον τίτλο, το ερευνητικό αντικείμενο, τους στόχους, καθώς και έναν αρχικό πυρήνα μελών της προτεινόμενης ερευνητικής ομάδας.

γ) Μετά την έγκριση μίας ερευνητικής ομάδας από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τα αρχικά μέλη της ομάδας προχωρούν στην εσωτερική της οργάνωση εντός εξαμήνου. Θέματα όπως η διάρκεια της θητείας του συντονιστή (ή των συντονιστών) και ο τρόπος της επιλογής του(ς), η αποδοχή νέων μελών και εξωτερικών συνεργατών της ερευνητικής ομάδας, η ανάθεση αρμοδιοτήτων, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη των στόχων της ομάδας κ.λπ., αποφασίζονται από τα εκάστοτε μέλη της ερευνητικής ομάδας.

δ) Μέλη ερευνητικής ομάδας μπορούν να αποτελούν όσοι διατηρούν την ιδιότητα του τακτικού ή πάρεδρου μέλους της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Όσοι δεν φέρουν την παραπάνω ιδιότητα, μπορούν να μετέχουν σε μία ερευνητική ομάδα μόνον ως εξωτερικοί συνεργάτες.

ε) Κάθε ερευνητική ομάδα μπορεί να διοργανώνει αυτόνομες συνεδρίες στο πλαίσιο πανελληνίων ή διεθνών συνεδρίων της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας ή τελούντων υπό την αιγίδα της, ανεξάρτητες ημερίδες, συμπόσια ή συνέδρια, να πραγματοποιεί επιστημονικές εκδόσεις κ.λπ. Επίσης, κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον, οφείλει να προβάλλει και να κοινοποιεί διεθνώς το έργο της μέσω συναντήσεων και ανακοινώσεων εκπροσώπων της στο εξωτερικό (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) είτε δημοσιεύσεων με διεθνή απήχηση.

στ) Κάθε ερευνητική ομάδα επιτρέπεται να λειτουργεί αυτόνομα από οργανωτική και ερευνητική άποψη, εφ’ όσον μπορεί να εξασφαλίσει οικονομική ενίσχυση από θεσμικούς φορείς. Οφείλει όμως να ενημερώνει γραπτώς εκ των προτέρων το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και να λαμβάνει απαραιτήτως την έγκρισή του αναφορικά με ζητήματα αιγίδας, χρήσης λογότυπου και παραμέτρων λειτουργίας που σχετίζονται με το καταστατικό της Εταιρείας.

ζ) Ο συντονιστής μίας ερευνητικής ομάδας υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στην Επετηρίδα ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Εάν για δύο συναπτές χρονιές δεν υποβληθεί έκθεση πεπραγμένων, τότε η ερευνητική ομάδα θεωρείται ανενεργή και διαλύεται αυτοδικαίως.

Άρθρο 24

Σφραγίδα

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που περιμετρικά αναγράφει την επωνυμία και το έτος ίδρυσης.

Άρθρο 25

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς ή τους σχετικούς με τα σωματεία νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι πέντε (26) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τη γενική συνέλευση των μελών της 26-11-2016 και ισχύει από την έγκρισή του .

 

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2016

[αρχική έγκριση: 9 Μαρτίου 2012]

.